Nizhny Novgorod (RU): Gallery Arsenal – Solo Exhibition (2013)